Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Umwelt-Pickerl.at Strefy ekologiczne w Austrii

Strefy ekologiczne, zakazy wjazdu i ograniczenia prędkości w Austrii

Interaktywna i zoomowalna forma tej mapy strefy ekologicznej znajdziecie w naszej bezpłatnej aplikacji Green-Zones

Czystsze miejskie powietrze dla obywateli Austrii. To cel stawiany strefom ekologicznym, które jak do tej pory zostały utworzone w 6 z 9 krajów związkowych.
Dzięki plakietce ekologicznej Pickerl zmniejszony zostanie poziom emisji pyłów i tlenków azotu (NOx). Do tej pory jednak dotyczyło to tylko ruchu dostawczego, ponieważ uważa się go w Austrii za główne źródło szkodliwych emisji. Rozszerzenie tego obowiązku również na ruch osobowy samochodami osobowymi i autobusami jest w przyszłości bardzo prawdopodobne, ponieważ przepisy europejskiej dyrektywy w sprawie pyłu i tlenków azotu ciągle nie są w Austrii dotrzymywane.

Samochody ciężarowe – szczególnie klasy EURO 0 i 1, które w największym stopniu obciążają środowisko – muszą zostać wyposażone w filtr cząstek stałych, aby emitować do atmosfery mniejsze ilości pyłu i tlenków azotu. W przeciwnym razie nie będą miały prawa wjazdu do poszczególnych stref ekologicznych i na autostrady w wyznaczonych regionach.

Ograniczenie prędkości na podstawie austriackiej Ustawy w sprawie ochrony przed immisjami – powietrze (IG-L)

Jako, że przewiduje się, że te zakazy wjazdu nie będą wystarczającym środkiem mającym na celu poprawę jakości powietrza, od 2014 r. częściowo obowiązują także zakazy wjazdu dla pojazdów klasy EURO 2. Również z tego powodu austriackie Ministerstwo Środowiska uchwaliło w 2012 r. zmianę Ustawy w sprawie ochrony przed immisjami – powietrze (IG-L), na mocy której tylko następujące kraje związkowe: Wiedeń, Dolna Austria, Górna Austria, Steiermark, Tyrol i Burgenland, mogą tworzyć strefy ekologiczne i określać ich granice.
Emitujące szczególnie szkodliwe spaliny samochody ciężarowe wjeżdżające do strefy ekologicznej muszą posiadać plakietkę Pickerl. Jeżeli nie można spełnić wymogów normy EURO istnieje możliwość otrzymania dopuszczenia jednostkowego na czas określony.

Od dn. 01.07.2014 r. (2 lata po wprowadzeniu zakazu wjazdu dla pojazdów klasy EURO 0) zakazy częściowo rozszerzono także na pojazdy klasy EURO 1 i 2.

Znak informacyjny w ruchu drogowym: zakaz wjazdu dla określonych klas EURO

Wraz z wprowadzeniem stref ekologicznych w 6 krajach związkowych od roku 2012 obserwuje się średnio- i długoterminową redukcję emisji substancji szkodliwych dla powietrza, wspiera się użytkowanie nowych i efektywnych energetycznie pojazdów oraz eliminuje stopniowo z ruchu stare i nieprzyjazne środowisku pojazdy.

Od dn. 01.07.2014 r. (2 lata po wprowadzeniu zakazu wjazdu dla pojazdów klasy EURO 0) zakazy częściowo rozszerzono także na pojazdy klasy EURO 1 i 2.

Strefy ekologiczne w Austrii

Od dn. 01.01.2015 r. austriackie strefy ekologiczne i austriacka plakietka ekologiczna Pickerl obowiązują dla wszystkich uczestników europejskiego ruchu ciężarowego.
Podstawę prawną stanowi uchwalona dn. 30.09.1997 r. austriacka Ustawa w sprawie ochrony przed immisjami – powietrze (IG-L) (austriacki Dz. U. I nr 115/1997), która ogólnie reguluje zapobieganie i zwalczanie zanieczyszczeń środowiska.
Na tej podstawie wydano cały akt prawny w zakresie IG-L – Rozporządzenie w sprawie znakowania klas emisji spalin z dn. 06.04.2012 r.: austriacki Dz. U. II nr 120/2012
To Rozporządzenie, które weszło w życie dn. 01.09.2012 r., reguluje wygląd, strukturę plakietki Pickerl, miejsce jej umieszczenia na pojeździe oraz identyfikację plakietek emisji spalin.