Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
Umwelt-Pickerl.at Informacje ogólne Wysokie grzywny

Wysokie grzywny za brak plakietki ekologicznej Pickerl

W przypadku braku plakietki ekologicznej Pickerl lub posiadania niewłaściwej plakietki ekologicznej Pickerl dla danego pojazdu lub w przypadku zbyt szybkiej jazdy na autostradach oznaczonych Ustawą o ochronie przed immisjami – powietrze, zgodnie z § 30 ust. 4 austriackiej Ustawy o ochronie przed immisjami – powietrze z dn. 27.11.2015 r., obowiązują kary grzywny wynoszące do 2.180 euro. W razie manipulacji przy umieszczaniu fałszywej plakietki Pickerl lub przy podaniu fałszywych danych w celu uzyskania plakietki Pickerl, zgodnie z § 30 ust. 2 Ustawy o ochronie przed immisjami – powietrze kara wzrasta nawet do 7.270 euro.
W normalnych przypadkach, z uwagi na brak ujednoliconego katalogu mandatów, „właściwy organ nadzoru publicznego” może w przypadku wjechania do strefy ekologicznej bez posiadania plakietki ekologicznej Pickerl orzec zarządzenie karne w rozumieniu § 50 ust. 1 austriackiej Ustawy w sprawie kar administracyjnych [niem. VStG] w wysokości do 90 euro.

Kary mogą zostać nałożone nie tylko na kierowcę pojazdu, ale także na jego właściciela lub prezesa przedsiębiorstwa, tj. daną osobę prawną.

Ważne informacje dla obcokrajowców:

W przypadku kary pieniężnej równej 70 euro lub więcej zgodnie z Dyrektywą UE 2011/82 z dn. 25.10.2011 r. „w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego“ w razie nieuiszczenia kwoty orzeczonej kary w kraju ojczystym wszczęte zostanie postępowanie egzekucyjne, w ramach którego orzeczona może zostać kara aresztu.