Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Umwelt-Pickerl.at Ekologické zóny v Rakousku

Ekologické zóny, zákazy vjezdu a omezení rychlosti v Rakousku

Interaktivní a zoomovatelnou formu této mapy zón životního prostředí můžete najít v naší aplikaci Green-Zones-App

Čistší vzduch pro obyvatele rakouských měst. To je cíl rakouských ekologických zón, které byly doposud zavedeny v 6 z 9 spolkových zemí.
Díky plaketě Pickerl došlo ke snížení emisí pevných částic a oxidů dusíku (NOx). Doposud se týkalo pouze vozidel zásobování a dodávek zboží, protože ten je v Rakousku považován za hlavní příčinu škodlivých emisí. Rozšíření na osobní dopravu osobními automobily a autobusy je velice pravděpodobné, protože předpisy EU-směrnic zatím v Rakousku nejsou dodržovány.

Nákladní automobily – především EURO normy 0 a 1, které nejvíce zatěžují životní prostředí – musejí být buď vybaveny filtrem pevných částic, aby do ovzduší pronikalo co nejméně pevných částic a oxidů dusíku, nebo nebudou mít povolen vjezd do ekologických zón a na dálnice jednotlivých regionů.

Omezení rychlosti vycházející z rakouského zákona o emisích a ochraně ovzduší (IG-L)

Neboť je patrné, že zákazy vjezdu nebudou pro zlepšení kvality ovzduší dostačující, byly od roku 2014 částečně zavedeny zákazy vjezdu i pro vozidla třídy EURO 2.

Z tohoto důvodu rakouské ministerstvo životního prostředí v roce 2012 přijalo změnu zákona o emisích a ochraně ovzduší, která spolkovým zemím Vídeň, Dolní Rakousko, Horní Rakousko, Štýrsko, Tyrolsko a Burgenland umožňuje zřídit ekologické zóny a stanovit jejich hranice. Vozidla, která do zón chtějí vjet.

Především obzvlášť emisně náročné nákladní automobily potřebují plaketu Pickerl. Pokud vozidla nemohou splnit EURO normu, může jim být event. udělena časově omezená výjimka.

Oznamovací tabule v pozemním provozu: Zákaz vjezdu pro konkrétní EURO třídy

Zřízením ekologických zón v 6 spolkových zemích Rakouska došlo od roku 2012 ke střednědobému a dlouhodobému snížení emisí a látek znečisťujících ovzduší, podporována jsou energeticky nenáročná vozidla a stará a znečisťující vozidla postupně vytlačována z provozu.

01.07.2014 byl zákaz (po 2 letech zákazu vjezdu pro EURO normu 0) částečně zpřísněn a rozšířen i na skupiny EURO 1 a 2.

Ekologické zóny v Rakousku

Ekologické zóny a ekologická plaketa Pickerl je v Rakousku od 01.01.2015 závazná pro veškerý evropský provoz nákladních automobilů.
Základem je 30.09.1997 přijatý zákon o emisích a ochraně ovzduší IG-L Spolkové sbírky zákonů I č. 115/1997, který obecně upravuje zamezení a potírání znečistění ovzduší.
Na něj navazuje celý právní předpis pro IG-L – Nařízení o označování emisních tříd vydaný 06.04.2012: Spolková sbírka zákonů II č. 120/2012
Toto nařízení, které vstoupilo v platnost 01.09.2012, upravuje vzhled, jakost, umístění a identifikaci emisních plaket.