Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Umwelt-Pickerl.at Doplňkové informace Směrnice EU ke kvalitě ovzduší

Směrnice EU 2008/50/ES ke kvalitě ovzduší

Směrnice 2008/50/EG o kvalitě ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, která vstoupila v platnost 11. června 2008, je součástí plánu Evropské komise na boj proti znečisťování ovzduší v Evropě. Podle tohoto plánu by mělo být do roku 2020 dosaženo celé řady cílů a mezních hodnot v oblasti znečistění ovzduší. Cílem je snížit nepřijatelné působení na prostředí i člověka v Rakousku.
Předpisy EU směrnice (2008/50/ES) o kvalitě ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu byly zapracovány do stávajícího zákona o emisích a ovzduší (IG-L) a nově přizpůsobeny.
Předpisy EU stanovují roční hodnotu zatížením oxidy dusíku (NO2) v provozem nejvíce zatížených ulicích v centrech měst na 40 µg/m³. Doba pro dosažení hodnot oxidů dusíku byla Rakouskem prodloužena do 01.01.2015. Z tohoto důvodu musejí být od tohoto data dodržovány odpovídající hodnoty. V opačném případě by bylo proti členským státům EU vedeno řízení kvůli porušení smlouvy, v tomto případě tedy proti Rakousku.