Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Umwelt-Pickerl.at Doplňkové informace Pevné částice a NOx

Plaketa Pickerl a pevné částice

Od zavedení ekologických plaket Pickerl v roce 2015 pro veškerý provoz nákladních vozidel si rakouská vláda slibuje jednak splnění odpovídajících EU směrnic týkajících se látek znečisťujících ovzduší, za druhé potom dlouhodobé zlepšení zdraví obyvatelstva. Plaketa Pickerl má zatím však za následek především snížení množství pevných částic (PM).

Protože doposud nebylo vyžadováno soustavné využívání zákazu vjezdu pro nákladní vozidla tříd EURO 2 a EURO 3, a zákazy se netýkají osobních automobilů, nedošlo doposud k dostatečnému snížení škodlivých oxidů dusíků (NOx), uhlovodíků (HC) a oxidu uhelnatého (CO). Je potřeba vyvíjet další činnosti, např. rozšíření ekologických zón a zákazů vjezdu i na třídy EURO 3 a na užitková vozidla.